Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

  • logotyp POIiS

Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Parku Narodowy rozpoczął realizację projektu POIS.02.04.00-00-0025/17 pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacji ekologicznej, podtypu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 137 177,00 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% (10 316 600,45 zł), zaś pozostałe 15% (1 820 576,55 zł) jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D. Zakończenie projektu planowane jest na 31.03.2021 r.

Celem projektu jest przygotowany wysokiej jakości projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, stanowiący narzędzie do skutecznej ochrony jego przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. W ramach przygotowywania planu przeprowadzona zostanie diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego parku na podstawie wyników inwentaryzacji prowadzonych w ramach projektu oraz danych już istniejących, zidentyfikowane strategiczne i operacyjne cele ochrony przyrody parku, istniejące i potencjalne zagrożenia osiągnięcia celów, przygotowana koncepcja ochrony parku oraz zaplanowane zadania ochronne niezbędne do osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z interesariuszami zarówno na etapie przygotowywania planu oraz przygotowanego projektu dokumentu, działania informacyjno-promocyjne, ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do gromadzenia danych wytworzonych podczas realizacji projektu i zarządzania projektem.

W ramach przedsięwzięcia powstanie 13 operatów planu wraz bazą danych GIS funkcjonującą w środowisku serwerowym, gromadząca już istniejące dane o parku i pozyskane w ramach realizacji projektu, synteza planu oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowanie planu ochrony park zamierza powierzyć wykonawcy/wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w ramach 3 procedur przetargowych:

  1. wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za pozyskanie danych teledetekcyjnych i przygotowania ortofotomapy oraz modeli terenu i pokrycia terenu (NMT, NMPT, ZNMPT); 
  2. wyłonienia Wykonawcy operatu ochrony ekosystemów leśnych;
  3. wyłonienia Wykonawcy pozostałej części przedsięwzięcia. 

Aktualnie park przygotowuje dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy/wykonawców planu. Ogłoszenie przetargów i wyłonienie Wykonawców projektu planu planuje przeprowadzić w I kwartale 2018 r. 

  • autor: Karolina Tarka , data: 2017-12-08

Zawiadomienie Dyrektora o przystąpnieniu do opracowania projektu Planu Ochrony BbPN

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie zgodny z zakresem określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. W ramach projektu, w oparciu o wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji i monitoringów ekosystemów, gatunków i ich siedlisk, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego BbPN, diagnozę stanu ich ochrony, zidentyfikowane zagrożenia i cele ochrony, będzie przygotowana strategia ochrony dla parku oraz zaplanowane działania w celu ochrony zasobów i walorów parku na 20 lat.

W trakcie przygotowywania projektu planu ochrony BbPN zorganizowanych będzie szereg spotkań konsultacyjnych z interesariuszami planu. Informacje o terminach i miejscach spotkań z interesariuszami można znaleźć na stronie internetowej projektu https://planochronybbpn.pl oraz w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w godzinach od 7.30 – 15.30. Pod wskazanymi adresami można będzie również zapoznać się z powstającą dokumentacją planu ochrony.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać wnioski i uwagi do przygotowywanego projektu planu na każdym etapie jego realizacji. Uwagi i wnioski można składać w formie ustnej w trakcie spotkań z interesariuszami lub w formie pisemnej: za pośrednictwem strony https://planochronybbpn.pl lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@biebrza.org.pl, lub na adres Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowany projekt planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie udostępniony do konsultacji społecznych. Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. dokumentu oraz o sposobie składania uwag i wniosków zostanie podana odrębnym zawiadomieniem.

Pełna treść zawiadomienia dostępna do pobrania poniżej

  • data: 2021-07-22

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanymi przez Biebrzański Park Narodowy projektami: 

  1. "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"
  2. "Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.