Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2021 roku

W 2021 roku planowane jest dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na realizację różnych działań związanych z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.4.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.  na łączną kwotę 3 066 490,10 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwią realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy:

 1. Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym polegające obserwacji obrazu z monitora, powiadamianiu o pożarze, utrzymywaniu kontaktu z innymi PAD oraz PSP – 2 163,5 godz.
 2. Konserwacja wizyjnego systemu ppoż., polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu, w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usługa.
 3. Gaszenie pożarów za pomocą samolotu gaśniczego – 10 godz.
 4. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa tłumic gumowych – 300 szt.
 5. Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,44 ha - robocizna 310 rbh.
 6. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa opryskiwaczy spalinowych – 20 szt.
 7. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa pożarniczych węży tłocznych fi 52 – 80 szt.
 8. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Basenu Górnego o dł. 300 mb, robociźnie - 48 rbh.
 9. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ o dł. 300 mb, robociźnie - 210 rbh.
 10. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Południe o dł. 400 mb, robociźnie - 280 rbh.
 11. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego od dł. 40 mb, robociźnie - 16 rbh.
 12. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa szpadli – 100 szt.
 13. Prace pomocnicze o charakterze techniczno – gospodarczym związane ze zbiorem materiału diagnostyczno – prognostycznego tj: zakup feromonów, w tym: 1) Tortowit – 10 szt., 2) Ipsowit – 40 szt., 3) Lymowit – 30 szt., oraz zakup: 4) opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., 5) wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt.
 14. Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem drzewek na pow. 5,59 ha, robociźnie – 314 rbh, 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 135 kg, z jego dostawa.
 15. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa pożarniczych węży tłocznych fi 75 – 60 szt.
 16. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego, polegające na zakupie, dostawie i montażu: 1. Ławostół - tematyka blatu - ptaki leśne – 1 szt., 2. Ławostół - tematyka blatów: drzewa i krzewy iglaste, drzewa liściaste – 2 szt., 3. Ławostół -  tematyka blatów: krzewy liściaste, ssaki leśne – 2 szt., 4. Gra „porównaj rozpiętość skrzydeł” – 1 szt., 5. Fotościanka "ssaki leśne" do pamiątkowych fotografii – 1 szt., 6. Gra plenerowa "na tropie zwierząt leśnych" – 1 szt., 7. Światowid standard – 3 segmenty -  Tematyka blatu - energia drzew, rośliny runa – 2 szt., 8. Światowid standard – 3 segmenty – Tematyka blatu - drzewa liściaste, drzewa iglaste, piętra w lesie, mieszkańcy lasu, ssaki leśne, ptaki leśne – 6 szt., 9. Gra "sprawność dendrolog" – 1 szt., 10. Gra "odkrywca – tropiciel" – 1 szt., 11. Montaż - posadowienie w terenie – 1 szt., 12. Dostawa – 1 szt.
 17. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy poprzez: 1. Wymiana drewnianych zadaszeń turystycznych – 2 szt., 2. Budowa toalet kompostujących – 5 szt., 3. Zakup trójnogu z rusztem  oraz paleniska – 1 kpl., 4. Zakup koszy na śmieci wraz z popielnicą – 2 szt., 5. Zakup i montaż drewnianej infrastruktury turystycznej  zaopatrzonej w teksty informacyjne nawiązujące do tematu lasu oraz kolorową grafikę, przeznaczonej do zainstalowania na ścieżce turystycznej pn. „Las" i leśnej ścieżce biegowej pn. „Trzyrzeczki": w tym: 5.1. Ławostół – 4 szt., 5.2. Zegar przyrody „Rok w lesie – Ptaki” – 1 szt., 5.3. Światowid standard (Energia drzew, Ptaki i ich gniazda, Cykl rozwojowy, Piętra w lesie, Rośliny runa) – 5 szt., 5.4. Sprawność dendrolog – 1 szt., 5.5. Kostki wiedzy – tropy zwierząt – 1 szt., 5.6. Montaż - posadowienie w terenie – 1 szt., 5.7. Dostawa – 1 szt.
 18. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) poprzez: 1. Rozbiórkę starego i budowę nowego murowanego sanitariatu oraz szczelnego szamba w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) – 1 szt., 2. Remont części kładki na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno" – 1 szt.
 19. Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (kontynuacja badań w roku 2021) - II etap, planowane działanie obejmuje trzy zagadnienia (moduły) badawcze obejmujące określenie wpływu pożaru z kwietnia 2020 r. na: 1) wybrane grupy stawonogów, 2) wybrane grupy zwierząt kręgowych oraz 3) roślinność i grzyby Biebrzańskiego Parku Narodowego – 1 usługa.
 20. Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN - etap II w tym: 1. Prace terenowe:- wykonanie pomiarów obciążenia ogniowego;- zebranie próbek paliw pochodzenia roślinnego z sieci założonych powierzchni próbnych; 2. Prace laboratoryjne: - określenie wilgotności  pobranych próbek i suchej masy paliwa; 3. Prace kameralne, wykonanie: - oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych; - analiz teledetekcyjnych i opracowań kartograficznych (forma cyfrowa): zbiorowisk trawiastych pod katem palności, obszarów o możliwej przejezdności na potrzeby różnych typów pojazdów zabezpieczenia ppoż., istniejących i możliwych do utworzenia punktów czerpania wody dla lotniczej floty ppoż.; - opracowanie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN biorąc pod uwagę występujące zagrożenie pożarowe ekosystemów leśnych – 1 usługa.
 21. Wpływ strategii ochronnych na bogactwo gatunkowe ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w tym: 1. Prace terenowe – 855 h,  2. Prace kameralne, opracowanie wyników - 166 h.
 • autor: Robert Acewicz, data: 2021-09-22
 • Logo Lasy Państwowe

Infrastruktura turystyczna dofinansowana ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych

Biebrzański Park Narodowy w listopadzie 2021 r. zrealizował w ramach umowy nr EZ.0290.1.4.2021, dotyczącej dofinansowania działań realizowanych w parkach narodowych w 2021 roku ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych poniższe działania:

1)    Działanie  nr. 16 pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronny Basenu Dolnego”, polegające na zakupie, dostawie i montażu drewnianej infrastruktury turystycznej  zaopatrzonej w teksty informacyjne nawiązujące do tematu lasu oraz kolorową grafikę, przeznaczonej do zainstalowania na ścieżce turystycznej pn. „Las w zasięgu ręki", znajdującej się przy siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy.
Infrastruktura turystyczna znajdująca się na ścieżce turystycznej pn. „Las w zasięgu ręki":
a)    5 szt. ławostołów o tematyce blatów: „Ptaki leśne”, „Drzewa i krzewy iglaste”, „Drzewa liściaste”, „Krzewy liściaste”, „Ssaki leśne”;
b)    Gra „Porównaj rozpiętość skrzydeł”;
c)    Fotościanka „Ssaki leśne" do pamiątkowych fotografii;
d)    Gra plenerowa „Na tropie zwierząt leśnych";
e)    8 szt. światowidów, o tematyce: „Energia drzew”, „Rośliny runa”, „Drzewa liściaste”, „Drzewa iglaste”, „Piętra w lesie”, „Mieszkańcy lasu”, „Ssaki leśne”, „Ptaki leśne”;
f)    Gra „Sprawność dendrolog";
g)    Gra „Odkrywca – tropiciel".

2)    Działanie nr 17 pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej znajdującej się w Basenie Górnym Doliny Biebrzy”, w tym poddziałania:
– Poddziałanie nr 17.1 „Wymiana drewnianych zadaszeń turystycznych” - 2 szt.;
– Poddziałanie nr. 17.3 „Zakup trójnogu  z rusztem oraz paleniska”;
– Poddziałanie nr 17.4 „Kosze na śmieci wraz z popielnicą” – 2 szt.;
– Poddziałanie nr 17.5 „Zakup, dostawa i montażu drewnianej infrastruktury turystycznej  zaopatrzonej w teksty informacyjne nawiązujące do tematu lasu oraz kolorową grafikę”, przeznaczonej do zainstalowania na ścieżce turystycznej „Las" i leśnej ścieżce biegowej „Trzyrzeczki", znajdujących się przy leśniczówce Trzyrzeczki BbPN.
Infrastruktura turystyczna znajdująca się przy leśniczówce Trzyrzeczki BbPN:
a)    4 szt. ławostołów o tematyce blatów: „Ptaki leśne”, „Ssaki leśne”, „Krzewy i runo leśne”, „Drzewa liściaste i iglaste”;
b)    Gra plenerowa „Zegar przyrody – Rok w lesie – Ptaki”;
c)    5 szt. światowidów, o tematyce: „Energia drzew”, „Ptaki i ich gniazda”, „Cykl rozwojowy”, „Piętra w lesie”, „Rośliny runa”;
d)    Gra „Sprawność dendrolog”.
e)    Gra „Kostki wiedzy – tropy zwierząt”.

Zapraszamy do odwiedzin w/w miejsc z nową infrastrukturą turystyczną.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2021-11-23
 • Fotościanka „Ssaki leśne" do pamiątkowych fotografii oraz gra „Porównaj rozpiętość skrzydeł”
  Fotościanka „Ssaki leśne" do pamiątkowych fotografii oraz gra „Porównaj rozpiętość skrzydeł”
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Światowidy na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  Ławostoły na ścieżce „Las w zasięgu ręki" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Gra „Odkrywca – tropiciel" w Osowcu-Twierdzy
  Gra „Odkrywca – tropiciel" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Gra plenerowa „Na tropie zwierząt leśnych" w Osowcu-Twierdzy
  Gra plenerowa „Na tropie zwierząt leśnych" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj, zamieściła: Beata Głębocka
 • Gra „Sprawność dendrolog" w Osowcu-Twierdzy
  Gra „Sprawność dendrolog" w Osowcu-Twierdzy
  • autor: Piotr Tałałaj
 • Gra plenerowa „Zegar przyrody – Rok w lesie – Ptaki” w Trzyrzeczkach
  Gra plenerowa „Zegar przyrody – Rok w lesie – Ptaki” w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Gra „Sprawność dendrolog” w Trzyrzeczkach
  Gra „Sprawność dendrolog” w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Gra „Kostki wiedzy – tropy zwierząt” w Trzyrzeczkach
  Gra „Kostki wiedzy – tropy zwierząt” w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Ławostół w Trzyrzeczkach
  Ławostół w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Ławostół w Trzyrzeczkach
  Ławostół w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Ławostół w Trzyrzeczkach
  Ławostół w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Ławostół w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • swiatowid1_2_pietra_w lesie_energia_drzew_fot. Trzyrzeczki
  Światowidy w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Światowidy w Trzyrzeczkach
  Światowidy w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Światowidy w Trzyrzeczkach
  Światowidy w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Światowidy oraz dwa drewniane zadaszenia turystyczne w Trzyrzeczkach
  Światowidy oraz dwa drewniane zadaszenia turystyczne w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Drewniane zadaszenie turystyczne w Trzyrzeczkach
  Drewniane zadaszenie turystyczne w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • Drewniane zadaszenie turystyczne w Trzyrzeczkach
  Drewniane zadaszenie turystyczne w Trzyrzeczkach
  • autor: Justyna Pińkowska, Anna Bojsza
 • 15268
 • autor: zamieściła: Beata Głębocka

Infrastruktura turystyczna dofinansowana ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych

Biebrzański Park Narodowy w grudniu 2021 r. zrealizował w ramach umowy nr EZ.0290.1.4.2021, dotyczącej dofinansowania działań realizowanych w parkach narodowych w 2021 roku ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych poniższe poddziałania:
– nr 18.1. Rozbiórka starego i budowa nowego murowanego sanitariatu oraz szczelnego szamba na polu namiotowym Grzędy, w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy);
– nr 18.2. Remont części kładki na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno",
w ramach działania nr 18 pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy).
Zapraszamy do odwiedzin w/w miejsc z nową infrastrukturą turystyczną.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2021-12-15
 • Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
  Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
 • Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
  Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
 • Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
  Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
 • Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
  Nowy sanitariat na polu namiotowym Grzędy
 • Wyremontowana kładka na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno"
  Wyremontowana kładka na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno"
 • Wyremontowana kładka na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno"
  Wyremontowana kładka na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno"
 • tabliczka_LP_dofinansowanie_A6_poziom_zielen-1
 • autor: Grzegorz Wroceński

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.