Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego jest aktualnie przygotowywany w ramach realizowanego projektu POIS.02.04.00-00-0025/17 pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” . Informacja o projekcie: https://www.biebrza.org.pl/1076,przygotowanie-planu-ochrony-biebrzanskiego-parku-narodowego .

 

Zawiadomienie Dyrektora o przystąpnieniu do opracowania projektu Planu Ochrony BbPN

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie zgodny z zakresem określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. W ramach projektu, w oparciu o wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji i monitoringów ekosystemów, gatunków i ich siedlisk, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego BbPN, diagnozę stanu ich ochrony, zidentyfikowane zagrożenia i cele ochrony, będzie przygotowana strategia ochrony dla parku oraz zaplanowane działania w celu ochrony zasobów i walorów parku na 20 lat.

W trakcie przygotowywania projektu planu ochrony BbPN zorganizowanych będzie szereg spotkań konsultacyjnych z interesariuszami planu. Informacje o terminach i miejscach spotkań z interesariuszami można znaleźć na stronie internetowej projektu https://planochronybbpn.pl oraz w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w godzinach od 7.30 – 15.30. Pod wskazanymi adresami można będzie również zapoznać się z powstającą dokumentacją planu ochrony.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać wnioski i uwagi do przygotowywanego projektu planu na każdym etapie jego realizacji. Uwagi i wnioski można składać w formie ustnej w trakcie spotkań z interesariuszami lub w formie pisemnej: za pośrednictwem strony https://planochronybbpn.pl lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@biebrza.org.pl, lub na adres Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowany projekt planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie udostępniony do konsultacji społecznych. Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. dokumentu oraz o sposobie składania uwag i wniosków zostanie podana odrębnym zawiadomieniem.

Pełna treść zawiadomienia dostępna do pobrania poniżej

  • data: 2021-07-22

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.