Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Projekt Life+ LIFE09 NAT/PL/000263 Polskie Ostoje Ptaków

Okres realizacji projektu: 2011 – 2014;
Głównym założeniem projektu jest wdrożenie i usprawnienie czynnej ochrony ptaków wodnych i błotnych na terenach szczególnie cennych przyrodniczo w granicach pięciu parków narodowych: Biebrzańskim Park Narodowy, Drawieńskim PN, Narwiańskim PN, PN „Ujście Warty”, Słowińskim PN), poprzez jednoczesną poprawę warunków siedliskowych oraz ograniczanie presji inwazyjnych gatunków drapieżników, szczególnie norki amerykańskiej oraz szopa pracza (Polska zachodnia). Głównym koordynatorem prac jest Instytut Biologii Ssaków z siedzibą w Białowieży będący beneficjentem wiodącym projektu. Działania ujęte w projekcie na terenie BbPN będą zmierzać do osiągnięcia następujących celów:

1.wprowadzenie i wdrożenie systemu ograniczania negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników na sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych, szczególnie norki amerykańskiej, poprzez wprowadzenie efektywnego systemu monitoringu, a następnie wdrożenie systemu redukcji ich liczebności oraz, w dalszym etapie, utrzymania niskich stanów liczebności drapieżników;

2.zwiększenie powierzchni dogodnych siedlisk bytowania dla gatunków projektu poprzez wykup zarastających łąk oraz ich rekultywację;

3.utrzymanie lub zwiększenie liczebności gatunków ptaków wodno-błotnych poprzez aktywną ochronę kolonii lęgowych oraz rewitalizację siedlisk;

4.określenia najbardziej efektywnych metod zwiększenia sukcesu lęgowego zagrożonych gatunków ptaków oraz metod odłowu drapieżników poprzez monitoringu skuteczności prowadzonych w tym celu działań;

5.opracowanie tras głównych szlaków kolonizacji w/w terenów chronionych przez norkę amerykańską oraz szopa pracza (Ujście Warty PN);

W związku z powyższym BbPN planuje zakupić 80 ha łąk w dolnym basenie Biebrzy w granicach obszaru realizacji projektu. Teren potencjalnego wykupu gruntów przedstawia mapa.

Ważnym celem projektu jest również zwrócenie uwagi społeczeństwa, zarządców terenów graniczących z parkami narodowymi oraz grup interesu i społeczności lokalnej na problem ochrony ptaków wodno-błotnych oraz negatywnego wpływu obcych inwazyjnych drapieżników na rodzimą przyrodę. Wypracowanie wspólnej strategii redukcji liczebności tych drapieżników poprzez przekazywanie doświadczenia zdobytego między innymi w czasie prowadzenia projektu, zarówno pomiędzy pracownikami parków, jak i innymi osobami i organizacjami.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać na głównej stronie projektu:www.ptaki-life.pl/index.php

 • autor: U.Biereżnoj

Sponsorzy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mapa obszaru wykupów w ramach projektu Polskie Ostoje Ptaków

Z dniem 5 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260). Zawiera ono listę 52 gatunków obcych, których sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia określona jest w art. 120 ust. 2 b Ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto, zgodnie z art. 131 ust. 4a) w/w Ustawy, kto nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzęcia z gatunku, umieszczonego na liście, podlega karze aresztu albo grzywny.

Celem rozporządzenia jest zmniejszenie ryzyka introdukcji najbardziej inwazyjnych gatunków obcych, które nie występują jeszcze w środowisku przyrodniczym Polski, oraz spowolnienie tempa inwazji gatunków, które zostały tu introdukowane w przeszłości.

Treść rozporządzenia dostępna jest: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

Choć polskie przepisy dotyczące obcych gatunków inwazyjnych są wciąż bardzo niedoskonałe, dobrze, że nareszcie doczekaliśmy się tego rozporządzenia W ostatnich latach obserwuje się lawinowy wzrost handlu niektórymi z tych gatunków – np. szopem praczem, a ostatnio także wiewiórką szarą.

 • autor: U.BB

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Gazecie Wyborczej

Reporter Gazety przedstawia informacje jakie udało mu się uzyskać wskazujące na siłę lobby hodowców norek.

Więcej na:

wyborcza.pl/1,75248,10556667,Miliard_z_norek__czyli_lobbing__przekrety_i_falszerstwa.html

Nowy projekt w zakresie ochrony kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych w BbPN

 W dniu 10 maja 2011 Dyrekcja BbPN podpisała umowę partnerską z Instytutem Biologii Ssaków z siedzibą w Białowieży w ramach realizacji projektu LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych, synonim: Polskie Ostoje Ptaków.

Pozostałymi współbeneficjentami projektu są następujące parku: Drawieński, Narwiański, Ujście Wary i Słowiński.

Zakres prac przewidzianych do realizacji na terenie BbPN określa obustronne porozumienie. Główne zadania będą koncentrowały się na aktywnej ochronie kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych w basenie południowym Biebrzy w okolicach wsi Mścichy – Burzyn.

Zakres działań obejmuje: kontrolę liczebności norki amerykańskiej, aktywną ochronę kolonii poprzez wygrodzenie, monitoring sukcesu lęgowego ptaków w kolonii Brzostowo oraz wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa (80 ha).

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.