Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Treść

 • -

Stan prac nad zatwierdzaniem planów zadań ochronnych

Trwają prace nad opracowaniem ostatecznej wersji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006.

Biebrzański Park Narodowy, po zakończeniu realizacji projektu pt. "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska", przekazał w styczniu 2015 r. projekty zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych wraz z ich dokumentacja do zatwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W 2015 r. Biebrzański Park Narodowy pracował nad poprawieniem projektów PZO, a ostateczna wersja projektów została przekazana ponownie do RDOŚ w Białymstoku 1 lutego 2016 r. W sierpniu 2016 r. w zwiazku z opublikowaniem erraty do przewodników monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które są podstawą oceny stanu ochrony gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, wprowadzono kolejne poprawki do projektów PZO i przekazano je we wrześniu 2016 r. do RDOŚ w Białymstoku. W czerwcu 2017 r. RDOŚ w Białymsotku przekazał pierwszą część uwag do projektu PZO obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy. Aktualnie Biebrzański PN przygotowuje odpowiedź do wniesionych uwag.

Projekt "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska"

Projekt  "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska" o nr POIS.05.03.00-00-277/10, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V (Program Infrastruktura i Środowisko: www.pois.2007-2013.gov.pl). Całkowita wartość projektu wynosi 2 498 450 PLN, w tym 85% kwoty pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu środków krajowych. Instytucją Wdrażającą V Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl). Od 2013 roku 15% wydatków kwalifikowalnych jest finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).

Projekt realizowany w latach 2011-2015.

Projekty planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006 - wersja styczeń 2016 r.

Poniżej zamieszczono aktualne projekty planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006. Biebrzański Park Narodowy przekazał je Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku do zatwierdzenia. Bieżące informacje dotyczące zatwierdzania projektów PZO będą publikowane na stronie BbPN.

Załączniki mapowe - lokalizacja przedmiotów ochrony oraz lokalizacja działań ochronnych na mapach w skali 1:10 000 dostępne są do pobrania na serwerze BbPN pod adresem:
http://91.245.80.193:8080/share.cgi?ssid=0sLAiXM

 • autor: Łukasz Krajewski, data: 2016-02-04

Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006

Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008

Projekty PZO obszarów Natura 2000 Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska - wersja marzec 2015 r.

Biebrzański Park Narodowy odebrał od Wykonawcy projekty PZO obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006. W dniu 30 stycznia 2015 r. projekty PZO zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku do zatwierdzenia. W dniu 2 kwietnia przekazano do RDOŚ w Białymstoku poprawiony projekt PZO dla obszaru ptasiego (wersja z 30.03.2015 r.). Projekt PZO dla obszaru siedliskowego jest aktualnie weryfikowany merytorycznie przez Biebrzański PN.

Aktualne projekty PZO dostępne są na serwerze FTP Biebrzańskiego PN pod adresem: ftp://91.245.82.136/PZO/

login: pzo

hasło: !pzo+_)(

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 11 grudnia 2014 r., znak OM-503-2-9712/14, w sprawie wyłożenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006 do konsultacji społecznych.

 • autor: Łukasz Krajewski, data: 2014-12-11

Mapy PDF w skali 1:10000 stanowiące załączniki do projektów planów zadań ochronnych dostępne są pod następującym adresem: ftp://91.245.82.136/PZO/

Aby pobrać mapy należy wprowadzić login: pzo

i hasło: !pzo+_)(

Przepraszamy za zamieszczenie skrótów w projekcie planów zadań ochronnych dla obszaru Ostoja Biebrzańska, informujących o podziale działań ochronnych dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania.

Niniejszym wyjaśniamy, że:

 • litera O przed nazwą działania oznacza, że działanie jest obligatoryjne i obowiązuje wszystkich właścicieli i zarządców gruntów objętych działaniem;
 • litera F przed nazwą działania oznacza, że działanie jest fakultatywne, czyli nie obowiązkowe - właściciel lub posiadacz gruntów może zdecydować o realizacji, bądź nie, takiego działania. Realizacja działań fakultatywnych będzie umożliwiała pobieranie dopłat m.in. w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Projekty dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy i obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska - dokumentacja przed ósmym spotkaniem z interesariuszami

Projekty dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy i obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska przekazane przez Wykonawcę w dniu 19.11.2014 r. przed ósmym spotkaniem z interesariuszami, które odbędzie się w Goniądzu w dniu 3.12.2014 r. (szczegóły spotkania w zakładce Aktualności).

Załącznik nr 10 PZO Ostoja Biebrzańska - mapy występowania ptaków: ftp://91.245.82.136/PZO/ (4 pliki po około 450 MB, login: pzo hasło: !pzo+_)( ) - data udostępnienia: 02.12.2014 r.

Projekt dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy

Projekt dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy przekazany przez Wykonawcę - wersja 25.03.2014 r:

Projekt dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy przekazany przez Wykonawcę - wersja luty 2014 r:

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres mailowy: Helena.Bartoszuk@biebrza.org.pl

Projekt dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska

Projekt dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska przekazany przez Wykonawcę:

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres mailowy: Helena.Bartoszuk@biebrza.org.pl

Mapy - zadania ochronne. Załącznik do projektu dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska

Siódme spotkanie z interesariuszami

W dniach 27-28 marca 2014 r. odbyło się siódme spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Spotkanie zostało podzielone na 2 części - pierwsza skierowana do wszystkich członków Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczyła wskazań planów zadań ochronnych do dokumentów i zamierzeń planistycznych gmin, druga część, w której uczestniczyli członkowie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, dotyczyła ustaleń PZO.

Szóste spotkanie z interesariuszami

W dniu 20 września 2013 r. odbyło się szóste spośród ośmiu zaplanowanych spotakań z interesariuszami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Tematem spotkania była gospodarka wodna w kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000. W trakcie spotkania zostały wygłoszone następujące referaty: problemy gospodarowania wodą w Dolinie Biebrzy omówił przewodniczący Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego - dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW; następnie o wnioskach dotyczących gospodarki wodnej wynikających z potrzeb ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony referowali przedstawiciele Zespołu Autorskiego PZO: siedliska przyrodnicze - dr Ewa Jabłońska, ptaki - dr Grzegorz Grzywaczewski, ważki - dr Krzysztof Frąckiel, płazy - Andrzej Weigle, ryby - prof. dr hab. Roman Kujawa. Po sesji referatowej i przerwie obiadowej moderator spotkania - dr Wojciech Nowicki rozpoczął dyskusję. Kolejne spotkanie planowane jest w IV kwartale br.

 • -
 • -
 • -

Piąte spotkanie z interesariuszami

W dniach 5-6 września 2013 r. odbyło się piąte spotkanie interesariuszy planów zadań ochronnych opracowywanych dla dwóch biebrzańskich obszarów Natura 2000: obszaru siedliskowego 'Dolina Biebrzy' i obszaru ptasiego 'Ostoja Biebrzańska'. Pierwszego dnia spotkania dyskutowano zagadnienia związane z gospodarką rolną i ochroną lądowych ekosystemów nieleśnych w kontekście potrzeb ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000. W trackie sesji referatowej swoje wykłady przedstawili: Pani Iwona Wroceńska (Biebrzański PN) na temat rolniczego wykorzystania gruntów w granicach Parku i planach na przyszłość, Panowie Jerzy Leszczyński i Marian Magnuszewski (ARiMR Oddział Podlaski) na temat wdrażania programów rolnośrodowiskowych w granicach obu obszarów Natura 2000, Pan Filip Jarzombkowski (ITP Falenty) na temat wyników monitoringu wdrażania programów rolnośrodowiskowych, następnie przedstawiciele Zespołu Autorskiego omawiali wnioski dotyczące gospodarki rolnej w kontekście potrzeb ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony: siedliska przyrodnicze - dr Ewa Jabłońska, ptaki - dr Grzegorz Grzywaczewski, motyle - dr Marcin Sielezniew. Na zakończenie spotkania wszyscy interesariusze mieli możliwość wziąść udział w dyskusji.
Tematem spotkania w drugim dniu była gospodarka leśna w kontekście potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000. Swoje referaty wygłosili: Pan Robert Kowalewski (Biebrzański PN) na temat ochrony ekosystemów leśnych w granicach Parku, Pan Andrzej Weigle (NFOŚ) na temat gospodarki leśnej w granicach obszarów Natura 2000, poza Parkiem, następnie o potrzebach ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w kontekście gospodarki leśnej występowali: dr Ewa Jabłońska - siedliska przyrodnicze, Piotr Marczakiewicz i Krzysztof Henel - ptaki. Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja omawianych zagadnień. Po obiedzie, uczestnicy spotkania wybrali się na wizytę terenową, w trackie której mieli możliwość bezpośrednio w terenie zapoznać się z problemami omawianymi w trackie piątego spotkania z interesariuszami.

 • -
 • -
 • -

Czwarte spotkanie z interesariuszami

W dniu 19 czerwca 2013 odbyło się czwarte spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Tematem spotkania była turystyka, rekreacja i edukacja w kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków obszarów Natura 2000. Kierownik projektu, Pan Andrzej Weigle, przedstawił informacje na temat aktualnego zaawansowania prac nad projektami planów zadań ochronnych. Następnie Z-ca Dyrektora Biebrzańskiego PN, Pan Andrzej Grygoruk, zaprezentował jaki jest stan obecny ruchu turystycznego i edukacji w Biebrzańskim PN. W kolejnym wystąpieniu, Pan Andrzej Weigle, omówił propozycję zespołu autorskiego PZO dotyczące modyfikacji organizacji ruchu turystycznego mających wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony. W ostatnim wystąpieniu, Pani Monika Rusztecka z UNEP Grid Warszawa, omówiła propozycje działań edukacyjnych dotyczących upowszechnienia wiedzy na temat przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska. Po krótkiej przerwie rozpoczeła się dyskusja z interesariuszami, którzy przybyli na spotkanie. Piąte spotkanie planowane jest we wrześniu.

 • -
 • -
 • -

Trzecie spotkanie z interesariuszami

W dniu 6 czerwca 2013 r. odbyło się trzecie spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych w ramach realizacji projektu "Przygotowanie planów zadań ochronych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". Głównym tematem spotkania był planowany zakres monitoringu przedmiotów ochrony i realizacji działań ochronnych oraz badania naukowe. Przedstawiono następujące prezentacje:

 • Pan Andrzej Weigle (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska) - Kierownik Zespołu Autorskiego poinformował interesariuszy na temat obecnego stanu prac nad PZO
 • Pani Helena Bartoszuk - koordynator projektu z ramienia Biebrzańskiego Parku Narodowego, przedstawiła prace badawcze oraz monitoring realizowany na obszarze BbPN oraz koncepcje rozszerzenia zakresu monitoringu
 • Pan Jerzy Solon - Koordynator PZO dla ostoi siedliskowej zaprezentował znaczenie monitoringu oraz przedstawił popozycję zespołu ds. siedlisk przyrodniczych i gatunków flory dotyczące monitoringu i badań naukowych
 • Kierownicy poszczególnych zespołów zaprezentowali swoje propozycje z zakresu monitoringu i badań naukowych poszczególnych przedmiotów ochrony: bóbr i wydra (Wojciech Misiukiewicz), nietoperze (Aleksander Rachwald), wilk i ryś (Tomasz Borowik), ptaki (Grzegorz Grzywaczewski), płazy (Adam Hermaniuk), ryby (Roman Kujawa), ważki (Jan Taylor) i motyle (Marcin Sielezniew)

Do końca realizacji projektu (I kwartał 2014 r.) zaplanowano jeszcze 5 spotkań dyskusyjnych, kolejne odbędzie się 19 czerwca 2013 r. i będzie dotyczyło zagadnień związanych z turystyką i edukacją - szczegóły wkrótce.

 • spotkanie_06_06_13_1
  spotkanie_06_06_13_1
 • spotkanie_06_06_13_2
  spotkanie_06_06_13_2
 • spotkanie_06_06_13_3
  spotkanie_06_06_13_3

Drugie spotkanie z interesariuszami

W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyło się drugie spotkanie z interesariuszami projektu "Przygotowanie planów zadań ochronych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". Głównym tematem spotkania były wyniki inwentaryzacji przedmiotów ochrony oraz wstępne kierunki działań ochronnych. Przedstawiono trzy prezentacje: Pan Andrzej Weigle (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska) - Kierownik Zespołu Autorskiego omówił  zakres prac zrealizowanych w 2012 r. oraz zadania na 2013 r., Pan Jerzy Solon - Koordynator PZO dla ostoi siedliskowej zaprezentował wstępne wyniki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków, będących przedmiotami ochrony SOO "Dolina Biebrzy", Pan Piotr Marczakiewicz - w zastępstwie za Koordynatora PZO dla ostoi ptasiej przedstawił wstępne wyniki inwentaryzacji gatunków ptaków na obszarze OSO "Ostoja Biebrzańska". Do końca realizacji projektu (I kwartał 2014 r.) zaplanowano jeszcze 6 spotkań dyskusyjnych, kolejne przewidziane jest jeszcze w I kwartale 2013 r. - szczegóły wkrótce.

 • -
 • -
 • -

Pierwsze spotkanie z interesariuszami

W dniu 12 października 2011 r. odbyły się pierwsze warsztaty z interesariuszami projektu "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". W spotkaniu uczestniczyło 70 osób reprezentujących instytucje rządowe, samorządowe i naukowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie ostoi. Warsztaty miały charakter informacyjny - wyjaśniono cele i zadania planów zadań ochronnych, formy współpracy, harmonogram prac, przedyskutowano powyższe zaganienia oraz zawiązano Zespół Lokalnej Współpracy, który będzie uczestniczył w procesie tworzenia planów zadań ochronnych. W trakcie realizacji projektu przewidziano jeszcze siedem spotkań, kolejne planowane jest na czwarty kwartał 2012 r.

Poniżej zamieszczamy: sprawozdanie z pierwszych warsztatów, prezentację Pana dr hab. Jerzego Solona  "Plany zadań ochronnych jako narzędzie zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000", prezentację Pana Andrzeja Weigle, kierownika Zespołu Autorskiego PZO "Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych" oraz aktualną listę Zespołu Lokalnej Współpracy, który ukonstytułował się podczas pierwszych warsztatów. Lista członków ZLW jest otwarta - osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w pracach ZLW mogą się zgłaszać pod adresem mailowym: hbartoszuk@biebrza.org.pl

 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie

Biebrzański Park Narodowy organizuje pierwsze spotkanie interesariuszy w związku z realizacją projektu „Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska”. Odbędzie się ono dnia 12 października 2011 r. w hotelu Zbyszko w Goniądzu, ul. św. Rozalii 13.

 Szczegółowy program spotkania w zakładce: Archiwum.

 • -

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.