Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Stowarzyszenia działające w Dolinie Biebrzy

 

Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko - Rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego [ASER]

ul. Wojska Polskiego 51,
16 - 300 Augustów.
http://www.aser.ekorolnik.prv.pl
e - mail: au_gust@op.pl
telefon / fax. 087 641 20 76 kom. 0 607 887 934

Stowarzyszenie ASER powstało w 2005 roku. Jest formą wspólnej działalności rolników prowadzących gospodarstwa rolne metodami ekologicznymi. Działa na rzecz integracji środowiska ekorolników. Reprezentuje interesy wytwórców, przetwórców i dystrybutorów produktów rolnictwa ekologicznego.

Goniądzkie Stowarzyszenie Turystyczne "Dolina Biebrzy"

ul. Rynek 11-listopada 38,
19-11- Goniądz,
e-mail: szuwary@goniądz.pl

Celem Stowarzyszenia jest :
• lobbing na rzecz turystyki, promocja ziemi goniądzkiej,
• poszukiwanie źródeł finansowania projektów związanych z rozwojem lokalnej bazy turystycznej.
• podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i ornitologicznych oraz innych służących rozwojowi województwa, szczególnie przez turystykę,
• pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,
• wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
• współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 

Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne

19-110 Goniądz
Osowiec-Twierdza
tel. kom. 600941954

Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne (OTF) zostało utworzone w 1996 r. Siedzibą władz Towarzystwa od początku jego istnienia jest Fort I Twierdzy Osowiec. OTF skupia w swoich szeregach ludzi zafascynowanych historią i fortyfikacjami. Obecnie liczy 53 członków, rekrutujących się z różnych stron Polski.
Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne nie jest instrumentem zaspokajającym czyjeś partykularne ambicje. W tej mierze służy wyłącznie dobru Twierdzy Osowiec i regionu. Od 1996 r. do dziś OTF uporządkowało ogromną ilość budowli fortyfikacyjnych. Zatrzymało częściowo proces destrukcyjny w zabytkowych obiektach. Uczytelniło historyczne formy ziemne, murowe i układ przestrzenny. Utworzyło w 1998 r. Muzeum Twierdzy Osowiec (utrzymywane i prowadzone społecznie przez członków Towarzystwa). W tym samym roku wraz z Jednostką Wojskową w Osowcu-Twierdzy doprowadziło do wpisania całości kompleksu zabytkowego do rejestru zabytków.
Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne ponadto prowadzi badania terenowe w poszczególnych fortach i przedpolach Twierdzy Osowiec oraz występujących w jej sąsiedztwie polskich fortyfikacjach z okresu II Rzeczypospolitej, a także na odcinku tzw. „Linii Mołotowa” w Ciemnoszyjach. Natomiast nasza Sekcja Podwodnej Eksploracji OTF bada dno rz. Biebrzy i Narwi, przy okazji oczyszczając je ze śmieci. OTF zajmuje się edukacją historyczną wśród młodzieży. Prowadzi działalność wydawniczą i turystyczną. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez m.in.: Biesiada Forteczna, Dzień otwartej Twierdzy Osowiec, Targi Produktu Gmin Biebrzańskich, pod hasłem „Sto pomysłów dla Biebrzy”, Ogólnopolskiej „Akcji Sprzątania Biebrzy” oraz różnego typu konferencji. Aktywnie współpracuje z JW w Osowcu-Twierdzy, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Starostwem Powiatu Monieckiego, szkołami, stowarzyszeniami oraz praktycznie ze wszystkimi samorządami na terenie Doliny Biebrzy. Pod względem historycznym kontakty wybiegają poza granicę Polski.

Obecny Zarząd OTF stanowią:
prezes - Mirosław Worona,
wiceprezesi: Adam Szepiel, Cezary Danieluk,
skarbnik - Piotr Haffke oraz
sekretarz - Stanisław Kolator.

Pracownia Architektury Żywej

ul. Rynek 2
16-315 Lipsk
tel. 087 64 22 252; e - mail : pracownia_lipsk@wp.pl

Stowarzyszenie "Pracownia Architektury Żywej" (PAŻ) powstało w 1998r Współpracuje z Politechniką Białostocką, SGGW, IMUZ, Uniwersytetem Łódzkim, BPN, WWF. Współpracuje z niemiecką organizacją pozarządową Naturschutzbund Deutschland (NABU) oddziałem we Flensburgu, szwedzką organizacją pozarządową Studjemrajande, Fundacją Muzyka Kresów, stowarzyszeniem Pamięć Tradycji – Suwalszczyzna, Polskim Radiem oraz ze Związkiem Komunalnym Biebrza.

Cele PAŻ:
• zachowanie różnorodności gatunkowej i stabilności ekosystemów,
• przywrócenie do właściwego stanu zasobów i składników przyrody,
• proekologiczna działalność edukacyjna,
• praca samokształceniowa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)

Biuro Zarządu Głównego PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. (centrala) 826-22-51; e-mail: poczta@pttk.pl; www.pttk.pl/;

Oddział białostocki
Regionalny Oddział
ul. Waryńskiego 30/5
15-461 Białystok
tel: (85) 7445560, e-mail: ro.pttk.bialystok@neostrada.pl

Oddział augustowski
16-300 Augustów
ul. Nadrzeczna 70A
tel./fax (87) 644-74-69

oddział białowieski
17-230 Białowieża
ul. Kolejowa 17
tel.(85)681-22-95,681-21-08, fax (85) 681-26-24

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. PTTK rozwija i upowszechnia turystykę kwalifikowaną i krajoznawstwo. Zrzesza blisko 70 tysięcy członków, działających w Oddziałach PTTK - terenowych jednostkach Towarzystwa posiadających osobowość prawną. Obecnie działa około 340 oddziałów PTTK.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP)

Sekretariat PTOP
ul. Ciepła 17
15-471 Białystok
tel./fax (085) 664 22 55

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zostało założone w 1985 r. w Białowieży. Zrzesza miłośników ptaków.
Cele PTOP:
• ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk;
• poznawanie stanu i śledzenie zmian awifauny Polski;
• szerzenie w społeczeństwie wiedzy o ptakach, o zagrożeniach ich bytowania oraz możliwościach ochrony.

Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Biebrza Koneserom"

ul. Wyzwolenia 8A/3,
19-100 Mońki,
tel. (85)716-28-04, fax: (85)738-51-20,
e-mail: koneserzy@wp.pl

Stowarzyszenie powstało w 1999 r. Liczy 31 członków. Składa się z: przewodników turystycznych, właścicieli kwater agroturystycznych i firm turystycznych działających w Dolinie Biebrzy, naukowców, rolników.

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy

Grajewo, ul. Komunalna 6,
19-200 Grajewo,
telef. (086) 2722088, e-mail: ssdb@wp.pl, www.gminagrajewo.pl
Stowarzyszenie składa się z przedstawicieli 11 gmin.

Cele Stowarzyszenia:
• turystyczne promowanie terenów dorzecza Biebrzy
• ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych
• współdziałanie w rozwoju infrastruktury technicznej
• konsultowanie planów rozwojowych gmin;
• pozyskiwanie pomocy finansowej dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 

Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich

Lipsk, ul. Kościelna 3,
16-315 Lipsk,
tel. (087) 6423033, faks (087) 6423850.
Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich zrzesza przedstawicieli 14 gmin leżących w Dolinie Biebrzy.

Cele Stowarzyszenia:
• tworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej,
• integracja gospodarki regionu z gospodarką kraju i Europy

Stowarzyszenie Agroturystyczne "RAJ BOBRA"

Ul. Tysiąclecia 23 B
19-101 Mońki
tel. 085 716 23 01, e-mail: monodr@zetobi.com.pl, www.rajbobra.pl

powstało w 2006 roku. Obejmuje obszary powiatu monieckiego skupiającego 7 gmin: Goniądz, Jaświły, Jasionówka, Knyszyn, Krypno, Mońki, Trzcianne. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie zrzesza 17 gospodarstw. Kwatery agroturystyczne położone są w otoczeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gospodarze kwater agroturystycznych zapraszają na całoroczny wypoczynek w otoczeniu Biebrzańskich bagien i lasów, w gospodarstwach rolnych, pokojach gościnnych, domkach i mieszkaniach wakacyjnych. Zapewniają serdeczność, gościnność i różnego rodzaju atrakcje. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest m.in.:

 • wszechstronne działanie na rzecz mieszkańców wsi,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych, ekologicznych, tradycji i innych służących rozwojowi obszarów wiejskich,
 • działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych oraz tworzeniu nowych miejsc pracy i dodatkowego źródła dochodu poprzez wspieranie rękodzieła ludowego i przedsiębiorczości niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich.

Stowarzyszenie stara się w ramach swoich możliwości promować własny region, jego walory krajobrazowe i przyrodnicze, tereny czyste ekologicznie, gościnność mieszkańców oraz ich kulturową różność. Te cenne atuty, geograficznie - korzystne położenie są na pewno szansą rozwoju dla naszego województwa, w szczególności jego bazy turystycznej. Nasz region usytuowany jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w jego otulinie, a tereny bagienne stanowią dużą atrakcję agroturystyczną.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej

ul. Wojska Polskiego 11
19 - 104 Trzcianne,
e - mail: trzcianne@ug.pl; telefon / fax. 085 838 50 35; 085 738 50 55
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej powstało w 1998 roku.

Celem TZT jest:
• promowanie gminy Trzcianne i interesów jej mieszkańców,
• prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej,
• upowszechnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorczości na terenie gminy Trzcianne,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie miejscowej ludności,
• ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona zwierząt, roślin i form krajoznawczych,
• ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
• pogłębianie wiedzy historycznej i krajoznawczej,
• kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• promowanie działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.Nr 96, poz. 873).

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

ul. Rynek 23 A,
16 - 315 Lipsk.
telefon / fax. 0 87 642 30 14
Towarzystwo powstało w 1973 r.

Cele towarzystwa:
• rozwijanie życia kulturalnego i społecznego miasta i gminy Lipsk,
• organizowanie działalności edukacyjnej, charytatywnej, rekreacyjnej i turystycznej.

Towarzystwo Przyjaciół Suchowoli

Suchowola, ul. Plac Kościuszki 13,
16 - 150 Suchowola.
telefon / fax. 085 7124 464 kom. 887 145 085
Towarzystwo Przyjaciół Suchowoli działa od 1987 roku. Zrzesza w swoich szeregach członków rzeczywistych, honorowych i wspierających.

Biebrzański Klub Płetwonurków "Meander"

Adres: Goniądz, ul. Plac 11 listopada 38

Zarząd: prezes Mirosław Kobeszko,

z-ca  prezesa Henryk Szydłowski, skarbnik-sekretarz Robert Makuła

Celem Klubu jest badanie, propagowanie i upowszechnianie walorów rzeki Biebrzy. Sposobem realizacji celu jest:

 • Strategiczne wykorzystanie pozostałych zasobów naturalnych rzeki dla ich przetrwania w formie niezmienionej;
 • Umiejętne i właściwe wprowadzenie nieuniknionej i ekspansywnej technologii do systemu biologicznego rzeki, bez naruszania jej stanu naturalnego;
 • Uzyskanie dodatkowych możliwości technicznych dla potrzeb nauki;
 • Umożliwienie naukowych penetracji w sposób zorganizowany i dostępny w określonych warunkach;
 • Weryfikacja i reforma dotychczas znanych sposobów badania rzeki;
 • Unormowana podwodna archeologia dla potwierdzenia lub weryfikacji historycznych zasobów wiedzy;
 • Wyspecjalizowana ochrona podwodnych zasobów rzeki;
 • Likwidacja kłusownictwa (zwiększone możliwości penetracji);
 • Utworzenie bezpiecznych dla otoczenia podwodnych szlaków w naturalnych zasobach naszego kraju;
 • Promocja regionu.

 

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.