Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Oferta edukacyjna

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, mających na celu poznawanie i zgłębianie tajników przyrody jednego z ostatnich unikatowych obszarów mokradłowych Europy - Bagien Biebrzańskich. Priorytetem edukacji prowadzonej przez Park jest podnoszenie poziomu wiedzy i poznania przyrody u młodzieży szkolnej mieszkającej w najbliższym otoczeniu BPN oraz zyskiwanie poparcia dla działań Parku wśród lokalnych społeczności.

 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj
 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj

Nasze zajęcia odbywają się zarówno w najciekawszych miejscach w parku jak i w odpowiednio do tego celu przygotowanym ośrodku - Centrum Edukacji i Zarządzania im. Prof. Adama Pałczyńskiego w Osowcu - Twierdzy. Zajęciom towarzyszy dużo dobrej zabawy i przede wszystkim fachowa opieka profesjonalnie przygotowanej kadry.

 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj
 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj

W korzystaniu z oferowanych zajęć pierwszeństwo mają szkoły z gmin położonych na terenie parku oraz szkoły współpracujące z parkiem na mocy porozumień zawartych w latach 2003-2004 i na warunkach określonych w tym dokumencie.

Zajęcia edukacyjne są odpłatne. Obsługa zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracownika BPN łącznie z obsługą urządzeń audiowizualnych.

Opłata za 1 godzinę wynosi 50 zł brutto.

Tematy zajęć:

1. Biebrzański Park Narodowy w pigułce
Miejsce zajęć: CEiZ w Osowcu Twierdzy lub w szkole
Cel zajęć: Ukazanie piękna i różnorodności Bagien Biebrzańskich ze wskazaniem na potrzebę ich ochrony. Zajęcia połączone z wyprawą na Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu.
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna lub 3-4 godziny w połączeniu z wyprawą terenową
Wielkość grupy: 20 osób lub wielokrotność
 

 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj

2. Batalion - symbol Biebrzańskiego Parku Narodowego
Miejsce zajęć: kameralnie - CEiZ Osowiec, terenowo - TOE Osowiec lub inne wskazane przez prowadzącego miejsce.
Celem zajęć: Zapoznanie z biologią, charakterystycznymi cechami upierzenia bataliona.
Poznanie wpływu zarastania torfowisk na występowanie tego gatunku. Obserwacje wiosennych przelotów. Czas trwania: 2 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. G. T. Kłosowscy
  Fot. G. T. Kłosowscy

3. Wodniczka - niepozorny ptak turzycowisk
Miejsce zajęć: kameralnie CEiZ, teren - Bagno Ławki w basenie południowym BPN
Celem zajęć jest zapoznanie z biologią i cechami charakterystycznymi wodniczki. Uczestnicy poznają sposoby rozpoznawania ptaka oraz możliwości i sposoby ochrony największych miejsc lęgowych w Polsce.
Czas trwania: 3- 4 godziny.
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. R. Dróżdż
  Fot. R. Dróżdż

4. Ptaki biebrzańskich bagien
Miejsce zajęć: kameralnie CEiZ, teren - rozlewiska Biebrzy w basenie południowym lub innym wskazanym miejscu
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom różnorodności i bogactwa ptasiego świata Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy ptaków wodnych i wodno-błotnych i drapieżnych typowych dla Bagien Biebrzańskich. Obserwacje terenowe, nauka rozpoznawania ptaków oraz poznanie sposobów ochrony miejsc ich występowania.
Czas trwania: 3-6 godzin
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

5. Aktywna ochrona ptaków Miejsce zajęć: szkoła i dowolnie wybrany obszar w pobliżu szkoły. Celem zajęć jest zrozumienie pojęcia ochrony ptaków i uzasadnienie potrzeby tej ochrony. Obserwowanie i rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków występujących na  terenie wokół szkoły. Scharakteryzowanie stanu środowiska życia tych ptaków, ewentualnych  zagrożeń ich egzystencji oraz wskazanie i omówienie prostych, skutecznych metod działań, które można podjąć w celu ochrony ptaków w naszym najbliższym otoczeniu np. w przydomowym ogrodzie.
Czas trwania: 3 godziny
Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

6. Wody rzeki Biebrzy
Miejsce zajęć: Zajęcia terenowo - laboratoryjne. Teren nad rzeką Biebrzą, dalsza praca w sali laboratoryjnej.
Celem zajęć jest poznanie wybranych roślin i zwierząt wodnych, właściwości fizykochemicznych wody rzecznej. Zrozumienie zależności pokarmowych w rzece (łańcuch pokarmowy) oraz znaczenia i ochrony wód Biebrzy.
Czas trwania zajęć: 4 godzin
Wielkość grupy maksimum 15 osób.
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

7. Torfowisko - wielka gąbka
Miejsce zajęć: Zajęcia terenowo - laboratoryjne. W terenie - torfowisko w sąsiedztwie CEiZ w Osowcu, dalsza część w sali laboratoryjnej w CEiZ.
Celem zajęć jest poznanie torfowiska, właściwości fizykochemicznych torfu, poznanie mchów torfowców i ich budowy, porównanie różnych utworów glebowych i ich przepuszczalności.
Czas trwania zajęć: 4 godziny
Wielkość grupy: maksymalnie 15 osób.

 • Fot. A. Grygoruk
  Fot. A. Grygoruk

8. Rośliny torfowiska wysokiego
Miejsce zajęć: Obwód Ochronny Grzędy lub Osowiec.
Celem zajęć: Pokazanie roli, znaczenia, przystosowania do warunków siedliskowych wybranych roślin zasiedlających torfowisko wysokie.
Czas trwania: 3 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

9. Rośliny nadbiebrzańskich łąk
Miejsce zajęć: ścieżki edukacyjne na terenach otwartych, nadbiebrzańskie łąki kośne w pobliżu szkoły
Celem zajęć: Poznanie gatunków roślin charakterystycznych dla wilgotnych łąk bagiennych, nauka rozpoznawania. Porównywanie budowy morfologicznej trawy i turzycy. Następstwa zaniechania koszenia łąk.
Czas trwania: 2 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

10. Charakterystyczna roślinność wydm śródbagiennych i bagien
Miejsce zajęć: Obwód Ochronny Grzędy
Celem zajęć jest wskazanie kontrastu między siedliskami sąsiadujących ze sobą wydm i terenów bagiennych. Poznanie przystosowania roślin do życia w środowisku ubogim w wodę i przesyconym wodą.
Czas trwania: 3 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot.P.Tałałaj
  Fot.P.Tałałaj

11. Bóbr - nasz przyjaciel czy wróg?
Miejsce zajęć: Zajęcia kameralno-terenowe.
Zajęcia kameralne w CEiZ BPN w Osowcu-Twierdzy lub w szkole Zajęcia terenowe - TOE lub inne wskazane miejsce w Parku. Celem zajęć jest poznanie ekologii, historii, tajników życia tego niezwykłego gryzonia oraz zrozumienie jego wpływu na najbliższe środowisko. Ponadto zajęcia wyrabiają szeroki pogląd na ochronę przyrody jako zagadnienia społecznego. Uczestnicy sami będą mogli zdecydować czy bóbr to nasz przyjaciel czy wróg.
Czas trwania: do 4 godzin.
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. G. T. Kłosowscy
  Fot. G. T. Kłosowscy

12. Płazy Biebrzańskiego Parku Narodowego
Miejsce zajęć: kameralnie w CEiZ w Osowcu lub szkole, zajęcia terenowe na TOE (innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego)
Celem zajęć jest przybliżenie tej mało znanej grupy zwierząt i pokreślenie jej znaczenia oraz potrzeby ochrony. Uczniowie poznają najbardziej pospolite gatunki płazów w ich środowiska życia, zagrożenia. Dowiedzą się, co można zrobić by pomóc płazom.
Czas trwania: 3-4 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. A. Wiśniewski
  Fot. A. Wiśniewski

13. Łoś - król bagien
Miejsce zajęć: kameralnie CEiZ, wybrane miejsce w parku (wskazany O. O. Grzędy) Celem zajęć jest poznanie biologii i ekologii największego ssaka bytującego w parku - łosia i odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście łoś jest królem bagien?
Czas trwania: od 3 - 6 godzin (po ustaleniu z grupą)
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Dombrowski
  Fot. P. Dombrowski

14. Las - nie tylko drzewa (wiosna)
Miejsce zajęć: Zajęcia stacjonarno - terenowe. Początek zajęć w CEiZ w Osowcu, druga część w Terenowym Ośrodku Edukacyjnym; alternatywnie - Terenowy Ośrodek Trzyrzeczki.
Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie zależności międzygatunkowych w ekosystemie lasu. Nauka rozpoznawania podstawowych gatunków roślin wiosennych i pospolitych drzew oraz krzewów. Poruszanie m.in. takich zagadnień jak: typy lasów, budowa piętrowa lasu, rola śwatła w lesie. Czas trwania zajęć: 2 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. C. Werpachowski
  Fot. C. Werpachowski

15. Las - nie tylko drzewa (jesień)
Miejsce zajęć: Zajęcia stacjonarno - terenowe. Początek zajęć w CEiZ, II część w Terenowym Ośrodku Edukacyjnym w Osowcu Twierdzy; Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie znaczenia lasu dla człowieka; wieku, przyrostu i procesów zachodzących w drzewie. Nauka rozpoznawanie pospolitych gatunków grzybów i poznanie ich roli w lesie.
Czas trwania zajęć: 2 godziny
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

16. Drzewa i Krzewy  Miejsce zajęć: kameralnie CEiZ, terenowo - TOE Osowiec lub inne wskazane przez prowadzącego miejsce.
Celem zajęć jest umiejętność rozpoznawania po pędach, liściach, kwiatach i owocach (w zależności od pory roku), najbardziej charakterystycznych drzew i krzewów rosnących nad Biebrzą.
Czas trwania: 2-4 godzin
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

17. Historia w drewnie zapisana
Miejsce zajęć: teren Obwodu Ochronnego Grzędy
Celem zajęć jest zapoznanie się z historią i kulturą ludzi żyjących na Grzędach w oparciu o pamiątkowe miejsca w terenie i Uroczysko Stare Dęby. Ponadto, tematy takie jak: rola i znaczenie starych drzew w przyrodzie, wykorzystanie drewna przez człowieka, roczny przyrost drzewa itp.
Czas trwania: 3-4 godzin
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. Piotr Tałałaj
  Fot. Piotr Tałałaj

18. Ślady zwierząt
Miejsce zajęć: kameralnie CEiZ, terenowo - TOE Osowiec lub inne wskazane przez prowadzącego miejsce.
Celem zajęć jest umiejętność dostrzegania i rozpoznawania śladów i tropów, jakie pozostawiają zwierzęta. Na tej podstawie istnieje możliwość poznania tajników i zwyczajów ich życia, wyrobienia spostrzegawczości w obserwacjach przyrodniczych.
Czas trwania: 3-4 godzin
Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. K. Nowicka
  Fot. K. Nowicka

19. Ziółka z mojego podwórka
Miejsce zajęć: CEiZ w Osowcu, szkoła lub dowolny teren
Uczniowie poznają powszechnie występujące wokół siedzib ludzkich oraz na łąkach lub polach rośliny zielne o nadzwyczajnych właściwościach użytkowych m.in.: zdrowotnych, kulinarnych i ozdobnych. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na gatunki ziół, które niegdyś miały powszechne zastosowanie w gospodarstwach domowych, posiadają często ciekawą symbolikę lub nazewnictwo. Czas trwania zajęć: 2-4 godziny Wielkość grupy: 20 osób
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

20. Przyroda w moim obiektywie
Miejsce zajęć: CEiZ w Osowcu lub szkoła
Celem zajęć jest przekazanie uczniom podstawowych zasad obowiązujących w fotografii, pozwalających uzyskiwać poprawne technicznie i kompozycyjnie zdjęcia. Uczniowie poznają tajniki fotografii przyrodniczej o tematyce m.in.: pejzaż, ptaki, ssaki i rośliny. Zajęcia prowadzone w oparciu o prelekcję z pokazem zdjęć oraz akcesoriów fotograficznych. Możliwość krótkich warsztatów w terenie dla chętnych uczniów, posiadających aparaty. Czas trwania zajęć: 1- 4 godziny Wielkość grupy: do 20 osób
Zajęcia polecane dla uczniów szkół średnich i studentów.
 

 • Fot. P. Tałałaj
  Fot. P. Tałałaj

Inne zajęcia tematyczne

Istnieje możliwość zamówienia zajeć na dowolny temat - inny niż powyższe, lecz zgodny z kierunkiem naszej działalności. Szczegółowych informacji na temat zajęć edukacyjnych udzielają pracownicy Działu Edukacji BbPN. tel. (085) 738 30 09.
 

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.